محتوا محتوا

شناسه : 20798408
مسئول انجمن نمایش بسیج هنرمندان یزد:


هنرمند واقعی تويی كه با بدن پر از سرب داغ واقعی، پشت مرز صحنه ايران ايستاده ای تا من و امثال من روی صحنه خيالی با تركش های پلاستيكی و رنگی خودنمايی كنيم و فكر كنيم كه افتخارآفرينيم.

به گزارش خبرنگار یزد هنر؛ محسن حائری زاده مسئول انجمن نمایش بسیج هنرمندان یزد با پیوستن به کمپین«من یک هنرمند مدافع حرم هستم» در مورد این هنرمندان واقعی صحنه نبرد نوشت:

عيد است تمام شهر شادند ولی
نوكر نگران حرم ارباب است...
اسكار، نخل طلا و هرچيزی كه نشان از برتری دارد را بايد به تو بدهند، هرچند نمی شناسم ماديتی كه شأن و منزلت تو را داشته باشد.
هنرمند واقعی تويی كه با بدن پر از سرب داغ واقعی، پشت مرز صحنه ايران ايستاده ای تا من و امثال من روی صحنه خيالی با تركش های پلاستيكی و رنگی خودنمايی كنيم و فكر كنيم كه افتخارآفرينيم...
با اصل جنگ مخالفم!
اما جنگ امروز بر سر جای حرم نيست، بر سر جان حرم است و اگر مدافعان نباشند جنگ فردا در خاك ماست
مرزهای ما امروز سوريه، لبنان و ... است و امنيت حالمان مديون از خود گذشتگی مدافعان حرم است
بايد بوسيد جای پای شما را كه غيرت كرديد و از خود گذشتيد و طعنه های ديگران را به جان خريديد و رفتيد.