محتوا محتوا

شناسه : 31097962


نمایشگاه عَلَم‌های عاشورایی به یاد استاد سید مهدی چیتی در یزد افتتاح شد.

یزدهنر؛ صبح روز گذشته نمایشگاه عَلَم‌های عاشورایی به یاد استاد سید مهدی چیتی در حوزه هنری یزد افتتاح شد.