محتوا محتوا

شناسه : 25476636


علیرضا آذر که از شعرای مطرح ایران می‌باشد؛ در جمع پر شور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد، حضور یافت.

یزدهنر؛