محتوا محتوا

شناسه : 29750868


خانه محقر اما پر از مهر و آرامش آذر یزدی اکنون فقط تابلویی رنگ و رو رفته و غبار گرفته دارد نه مسئولی و نه متولی.